Lütfen Bekleyiniz, Yükleniyor...

Danışmanlık

Hukuki Danışmanlık
 
Hizmet verdiğimiz site/apartman ve diğer binalardaki kat malikleri ve kiracılarımızın gayrimenkul hukuku konusunda karşılaştıkları veya ileride olması muhtemel hukuki riskleri önceden öngörerek gerekli desteği veren hukuk danışmanlarımız, sizlere en faydalı çözümü bulmak için faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda, gerektiğinde konuya ilişkin yazılı veya sözlü mütalaalar verilmekte ve talep olması halinde ilgili taraf/taraflara ihtarname veya protesto gönderilmekte, sorunun kısa sürede ve kısa yoldan çözüme kavuşması amaçlanmaktadır. Hukuk Danışmanlığı sırasında sizlerin haklarının müdafaası her şeyin üzerinde tutulmaktadır. Profesyonel apartman, site, iş merkezi yönetim firmaları/şirketleri olarak bu bizim önemli vazifelerimizdendir.
 
Sigorta
 
6 Numaralı Kat Mülkiyeti Kanununun 20. maddesi b bendinde: Kat Maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça ortak alanın sigorta primlerine arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.’  Madde 35’in C Bendinde; Yöneticinin görevleri arasında: ‘Yönetim planında aksine hüküm olmadıkça Ana Gayrimenkulün Sigorta ettirilmesi gereklidir.’ Maddeleri yer almaktadır. Dolayısıyla aslında her apartmanın bir ortak alan sigortasına ihtiyacı vardır.  Site/Apartman Yönetimi Sigortası, ihtiyacınız olan pek çok teminatı: Yangın, dahili su, terör, yangın mali mesuliyet, 3. şahıs sorumluluk,  makine kırılması, emniyeti suistimal, taşınan para ve işveren sorumluluk. Ayrıca, apartmanda çalışan görevlilerin karşılaşabileceği iş kazaları ve Yangın sonucunda sitenizin oyun parkı, asansör, merdiven, kazan dairesi gibi paylaşılan alanlarının göreceği zararlar karşısında  apartman yönetiminin üstleneceği işveren sorumluluklarını da karşılıyor. Site/apartman malikinin evinde patlayan su borusu veya yangının ortak alanlarda yol açabileceği hasarlar, söz konusu malike rücu edilmiyor. Sigortanız zararı karşılıyor.  Periyodik bakımı yapılmış asansörlerde başınıza gelebilecek kazalarda da güvence altına alınır.
 
Muhasebe
 
Vergi Kanunları açısından, Apartman ve Site Yönetimi faaliyetleri direkt ticari faaliyet kapsamında olmayıp Vergi Mükellefiyetleri, sorumlu sıfatıyla gelir vergisi kesintisi (stopaj) yapıp yapmadıkları durumlara göre değişmektedir. Konut kapıcılarına yapılan ücret ödemelerinde gelir vergisi kesintisi olmadığından başkaca bir stopaj kesintisi gerektiren işlem yoksa vergi numarası alıp vergi mükellefiyeti tesis ettirmelerine gerek yoktur. iş yerleri kapsamndaki site yönetimi bünyesinde çalıştırılan işçilere ödenen ücretlerde ve serbest meslek erbabına ödenen ücretlerde sorumlu sıfatıyla gelir vergisi kesintisi yapılacağı için vergi mükellefiyeti tesis ettirilip muhtasar beyannamesi verilmelidir. Apartman ve Siteler Vergi kanunları açısından defter tutmak mecburiyetinde olmamakla bir likte İşletme Defteri tasdik edip kullanabilirler. Ayrıca 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda noter onaylı karar defteri tutma mükellefiyeti düzenlenmiştir. Aparman ve Site Yönetimi bünyesinde çalıştırılan kişiler için İş Kanunu hükümleri geçerlidir. İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatı açısından İşveren konutun maliki veya ortaklarıdır. Yönetici işveren vekili sıfatında olup kusurundan doğan zararlardan sorumludur. Özetlememiz gerekirse; konutlarda vergi mükellefiyeti gerektirecek bir işlem olmadığından vergi idaresi ile ilgili bir yükümlülük yoktur. Konut kapıcıları zorunlu sigortalılık kapsamında olduğu için, apartman yönetici tarafından sigorta dosyası açtırılıp aylık sigorta bildirgesi verilmelidir. iş yeri kapsamındaki site yönetimleri konutlardan farklı olarak stopaj kesintilerini ödemek için muhtasar beyannamesi vermesi gerekmektedir. Kat Mülkiyeti Kanunu gereği yöneticiler ilgili hesap dönemi ile ilgili gelir-gider hesaplarını düzenleyip, faaliyet raporunu içeren bilanço hazırlamalıdır.
 
İş Güvenliği
 
Kapıcı, bahçıvan veya güvenlik görevlisi çalıştıran apartmanlar 1 Ocak 2013′ten itibaren risk değerlendirmesi yaptırmak zorundalar. Apartmanların risk değerlendirmesi kapsamına girebilmesi için sadece bir çalışanının bulunması yeterli olacak. Ancak şunu belirmeliyim ki hiçbir çalışanı olmayan apartmanların risk değerlendirmesi yapmaları gerekmiyor. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği yayınlanarak 30.12.2012 tarihinde yürürlüğe girdi. Yönetmelik hükümlerine göre bir apartmanda iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulunmadan da 30.06.2014 tarihi beklenmeden 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren risk değerlendirmesi yapılacak. Apartmanlarda kat malikleri aynı zamanda işveren olarak değerlendiriliyor. Bu kapsamda kat malikleri; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. Kat malikleri karar alarak, risk değerlendirmesini Çalışma Bakanlığından yetki almış kişi veya kuruluşlardan hizmet alarak yaptırabilir. Risk değerlendirmesi normal şartlar altında apartmanlarda 6 yılda bir yenilenecek. Kat malikleri, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere risk değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin eder. Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; kat maliklerinin, apartmanda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Apartmanlarda iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü 30.06.2014 tarihinde başlayacağı için bu tarihe kadar yapılacak risk değerlendirme ekibinde iş güvenliği uzmanları ile iş yeri hekimleri aranmayacak.